Audytor TPM


TPM EXCELLENCE

Podczas warsztatów Audytor TPM opracowywane i tworzone są metody oceny efektywności procesu zarządzania obsługą techniczną zgodnie z filozofią TPM. Moduł ten obejmuje zagadnienia dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia oceny dojrzałości wdrażanych narzędzi w ramach poszczególnych filarów systemu TPM. Wdrożenie efektywnego procesu audytowania systemu TPM pozwoli na pełną kontrolę działań mających na celu poprawę niezawodności pracy maszyn i urządzeń poprzez integrację wszystkich pracowników w funkcjonowanie poszczególnych filarów TPM. W ramach integracji audyt ma na celu pokazania mocnych i słabych stron w wykorzystanie dostępnych zasobów w systemie TPM.

Cele

– Wypracowanie dobrych praktyk w ramach wdrażania poszczególnych filarów TPM,

– opracowanie standardów oceny dojrzałości systemu TPM,

– zbudowanie benchmarkingu TPM w obrębie zakładu, korporacji, branży,

– stworzenie procedury prowadzenia audytu systemu TPM,

– opracowanie metodyki opracowania raportów poaudytowych,

– wykształcenie audytorów wewnętrznych systemu TPM,

– stworzenie mapy pokazującej kierunek ciągłego doskonalenia w ramach systemu TPM,

– przedstawienie podstawowych koncepcji oceny systemu TPM,

– opracowanie scenariusza prowadzenia audytu systemu TPM,

– przedstawienie technik prowadzenia audytu na GEMBA.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II

1. Czym jest Audyt?

 • Definicja Audytu
 • Znaczenie procesu audytowania w przedsiębiorstwie
 • Jak wykorzystywać wyniki audytu w codziennej praktyce?
 • Audyt jako narzędzie do systemu doceniania zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie

2. Rola audytora

 • Rola audytora w systemie TPM
 • Jak powinien zachowywać się audytor podczas systemu oceny poszczególnych filarów systemu TPM?
 • Kodeks postępowania audytora TPM
 • Audytor jako mentor systemu TPM

3. Kryteria oceny systemu TPM

 • Jak oceniać poszczególne filary systemu TPM?
 • Ocena opisowa czy punktowa?
 • Przegląd kryteriów oceny poszczególnych filarów zgodnie ze standardami JIPM
 • Metodyka tworzenia pytań kontrolnych do oceny poszczególnych filarów systemu TPM
 • Omówienie podstawowych koncepcji oceny systemu TPM

4. Benchmarking TPM

 • Czym jest benchmarking?
 • Czemu ma służyć benchmarking?
 • Budowa wewnętrznego systemu porównawczego uzyskanych wyników z audytu
 • Omówienie różnych rodzajów benchmarkingu: wewnątrzzakładowego, wewnątrzkorporacyjnego, międzyzakładowego, międzybranżowego
 • Metodyka tworzenia benchmarkingu wewnątrzzakładowego jak i międzyzakładowego
 • Wykorzystanie uzyskanych wyników do tworzenia strategii zarządzania obsługą techniczną

5. Raport poaudytowy

 • Czym jest raport poaudytowy?
 • Jakie informacje umieszczać w raporcie?
 • Budowa raportu
 • Metodyka tworzenia raportu poaudytowego
 • Raport jako kierunkowskaz podejmowanych działań doskonalących w ramach prowadzonych zadań systemu TPM

 

 

Warsztat 1. Planowanie dnia audytowego

 • Tworzenie scenariusza przeprowadzenia oceny systemu TPM
 • Planowanie poszczególnych sesji prowadzonego audytu
 • Tworzenie szczegółowej agendy audytu
 • Tworzenie scenariuszy na sytuacje trudne

Warsztat 2. Budowa list kontrolnych poszczególnych filarów TPM

 • Opracowanie pytań kontrolnych dla poszczególnych filarów systemu TPM
 • Opracowanie systemu pomiaru dojrzałości
 • Budowa matrycy benchmarkingowej różnego typu
 • Opracowanie standardowych formularzy audytowych
 • Stworzenie ankiety oceniającej postawę pracowników przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie pakietu dokumentacji audytowej

Warsztat 3. Tworzenie struktury raportu

 • Budowa raportu po audytowego
 • Określenie poszczególnych rozdziałów raportu
 • Zastosowanie narzędzi wizualizacji do prezentacji wyników
 • Wstępne przygotowanie raportu (dokument jak i prezentacja)

 

Warsztat 4. Przeprowadzenie audytu TPM

 • Praktyczne przeprowadzenie audytu na podstawie stworzonych list kontrolnych
  • Ocena funkcjonowana Strategii TPM
  • Ocena funkcjonowania filaru FI
  • Ocena funkcjonowania filaru zarządzania niezawodnością
  • Ocena funkcjonowania filaru PM
  • Ocena funkcjonowania filaru AM
  • Ocena funkcjonowania filaru Szkoleń i Treningów
  • Ocena funkcjonowania filaru Planowania i Harmonogramowania Pracami TPM
 • Prowadzenie wywiadów z pracownikami poszczególnych działów

Warsztat 5. Tworzenie raportu z przeprowadzonego audytu TPM

 • Opracowanie wyników z list kontrolnych
 • Stworzenie mapy mocnych stron systemu TPM
 • Stworzenie mapy potencjałów do doskonalenia systemu TPM
 • Opracowanie wyników ankiet z przeprowadzonych wywiadów z pracownikami
 • Stworzenie planu działań do dalszego doskonalenia systemu TPM

Warsztat 6. Prezentacja wyników audytu

 • Tworzenie prezentacji z wynikami zawartymi w raporcie
 • Budowa scenariusza prowadzenia prezentacji wg modelu 3 aktów
 • Przypisanie ról podczas prezentacji wyników
 • Zaprezentowanie wyników przed dyrekcją zakładu
 • Moderowanie panelu dyskusyjnego po przeprowadzeniu prezentacji
 • Metody radzenia sobie z trudnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.