Szkolenia i Treningi w TPM


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Warsztat stanowi skondensowane połączenie kluczowych zagadnień dotyczących zarządzania ludźmi od strony psychologicznej. Poruszone są w nim wszystkie zagadnienia psychologii zarządzania, które dobry menadżer powinien znać. Warsztat bazuje na współczesnej wiedzy naukowej z zakresu psychologii i zarządzania personelem. Główny nacisk kładzie się w nim na procesy interpersonalne (międzyludzkie) kluczowe w skutecznym kierowaniu ludźmi. System szkolenia pracowników / techników Utrzymania Ruchu, inaczej nauczanie, jest procesem występującym zarówno w postaci czynności przypadkowych, jak i w tych sytuacjach kiedy jest to systematyczny, planowany i bezpośrednio kierowany proces szkolenia – uczenia się. Proces ten pozwala na doskonalenie procesów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie potencjału i umiejętności Techników UR oraz innych pracowników odpowiedzialnych za niezawodność parku maszynowego. Stworzenie Filaru Szkoleń i Treningów mających na celu rozwój Kompetencji Technicznych – wymaga nakładu pracy oraz sumiennego zaprojektowania całości procesu.
Proces ten składa się z 5 kroków:
– rozpoznanie potrzeb,
– dostarczenie potrzeb,
– sprawdzenie nabytych umiejętności,
– wykorzystanie nowych umiejętności w praktyce,
– zmierzenie osiągniętych korzyści.
Podczas warsztatów będą przedstawione poszczególne etapy procesu dostarczania wiedzy w taki sposób aby powstały system spełniał wszelkie wymogi stawiane przez filar jak i wyznaczał nowe kierunki doskonalenia przedsiębiorstwa.

Cele

– Poznanie przez uczestników różnych sposobów podejścia do zarządzania ludźmi w celu wybrania swojego indywidualnego stylu,

– uświadomienie sobie zależności między stylem zarządzania, czynnikami sytuacyjnymi, a efektywnością kierowania,

– diagnoza swoich mocnych i słabych stron jako osoby kierującej ludźmi,

– stworzenie indywidualnego planu rozwoju własnych kompetencji,

– praktyka motywowania pracowników,

– poznanie roli komunikacji w procesie kierowania ludźmi,

– techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność kierowania,

– zastosowanie skutecznej komunikacji w różnych trudnych i jednocześnie typowych sytuacjach związanych z zarządzaniem personelem,

– praktyka asertywnego zachowania w relacjach z pracownikami w firmie,

– podkreślenie roli efektywnego uczenia innych w procesie skutecznego zarządzania zespołem.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II

1. Wprowadzenie do pracy zespołowej

 • Budowanie zespołów
 • Rodzaje zespołów w TPM
 • Wyznaczenie poszczególnych ról w zespole
 • Stworzenie opisu zadań dla poszczególnych ról w zespole
 • Stworzenie zasad pracy zespołu – zaangażowanie Techników UR
 • Budowa kontraktu i jego rola podczas pracy zespołowej
 • Zbieranie oczekiwań i ich wizualizacja – znaczenie dla pracy zespołowej
 • Znaczenie informacji zwrotnej
 • Umiejętność udzielania informacji zwrotnej – metoda hamburgera

2. Wprowadzenie do szkolenia dorosłych

 • Czym jest proces nauczania dorosłych?
 • Rola systemu szkoleń w przedsiębiorstwie
 • Omówienie cyklu Kolba w procesie prowadzenia szkoleń
 • Drzewo kompetencji dla Techników Utrzymania Ruchu
 • Techniki pisania scenariuszy prowadzenia szkoleń
 • Praktyczne budowanie zawartości szkolenia
 • Czynniki wzmacniające proces nauczania (przygotowanie sali szkoleniowej, ustawienie flipcharta, rzutnik, stolik trenera)
 • System sprawdzenia skuteczności szkolenia – tworzenie ankiet, arkuszy kontrolnych.
 • Budowanie matrycy kompetencji Techników Utrzymania Ruchu

3. Budowa matrycy kompetencji

 • Czym jest matryca kompetencji?
 • Wprowadzenie do 4 faz oceny kompetencji
 • Budowa drzewa kompetencji dla Techników Utrzymania Ruchu
 • Budowa drzewa kompetencji dla Operatorów produkcji
 • Podstawowe składowe kompetencji systemu TPM
 • Tworzenie przykładowej matrycy kompetencji dla technika jak i operatora

4. Techniki prowadzenia szkoleń

 • Wprowadzenie do technik prowadzenia szkoleń, warsztatów praktycznych
 • Podstawowe techniki:
  – praca z flipchartem
  – techniki prezentacji treści
 • Budowa prezentacji:
  – najczęściej popełniane błędy podczas budowania prezentacji
  – wprowadzenie do prezentacji Zen
 • Ćwiczenia praktyczne – prowadzenie prezentacji dla grupy oraz informacja zwrotna

5. Budowanie szkoleń i warsztatów

 • Budowa zawartości szkolenia – scenariusz i prezentacja dla poszczególnych filarów systemu TPM
 • Określenie celów dla poszczególnych modułów szkoleniowych
 • Wyznaczenie trenerów wewnętrznych spośród Techników UR
 • Specjalizacja tematyczna Techników UR
 • Opracowanie matrycy kompetencji TPM dla poszczególnych stanowisk w przedsiębiorstwie: Kierownicy, Operatorzy, Technicy UR, Działy wspomagające

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.