Szkolenia i Treningi w TPM

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Warsztat stanowi skondensowane połączenie kluczowych zagadnień dotyczących zarządzania ludźmi od strony psychologicznej. Poruszone są w nim wszystkie zagadnienia psychologii zarządzania, które dobry menadżer powinien znać. Warsztat bazuje na współczesnej wiedzy naukowej z zakresu psychologii i zarządzania personelem. Główny nacisk kładzie się w nim na procesy interpersonalne (międzyludzkie) kluczowe w skutecznym kierowaniu ludźmi. System szkolenia pracowników / techników Utrzymania Ruchu, inaczej nauczanie, jest procesem występującym zarówno w postaci czynności przypadkowych, jak i w tych sytuacjach kiedy jest to systematyczny, planowany i bezpośrednio kierowany proces szkolenia – uczenia się. Proces ten pozwala na doskonalenie procesów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie potencjału i umiejętności Techników UR oraz innych pracowników odpowiedzialnych za niezawodność parku maszynowego. Stworzenie Filaru Szkoleń i Treningów mających na celu rozwój Kompetencji Technicznych – wymaga nakładu pracy oraz sumiennego zaprojektowania całości procesu.
Proces ten składa się z 5 kroków:
– rozpoznanie potrzeb,
– dostarczenie potrzeb,
– sprawdzenie nabytych umiejętności,
– wykorzystanie nowych umiejętności w praktyce,
– zmierzenie osiągniętych korzyści.
Podczas warsztatów będą przedstawione poszczególne etapy procesu dostarczania wiedzy w taki sposób aby powstały system spełniał wszelkie wymogi stawiane przez filar jak i wyznaczał nowe kierunki doskonalenia przedsiębiorstwa.

Cele:

– poznanie przez uczestników różnych sposobów podejścia do zarządzania ludźmi w celu wybrania swojego indywidualnego stylu,

– uświadomienie sobie zależności między stylem zarządzania, czynnikami sytuacyjnymi, a efektywnością kierowania,

– diagnoza swoich mocnych i słabych stron jako osoby kierującej ludźmi,

– stworzenie indywidualnego planu rozwoju własnych kompetencji,

– praktyka motywowania pracowników,

– poznanie roli komunikacji w procesie kierowania ludźmi,

– techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność kierowania,

– zastosowanie skutecznej komunikacji w różnych trudnych i jednocześnie typowych sytuacjach związanych z zarządzaniem personelem,

– praktyka asertywnego zachowania w relacjach z pracownikami w firmie,

– podkreślenie roli efektywnego uczenia innych w procesie skutecznego zarządzania zespołem.

Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do pracy zespołowej

Budowanie zespołów
Rodzaje zespołów w TPM
Wyznaczenie poszczególnych ról w zespole
Stworzenie opisu zadań dla poszczególnych ról w zespole
Stworzenie zasad pracy zespołu – zaangażowanie Techników UR
Budowa kontraktu i jego rola podczas pracy zespołowej
Zbieranie oczekiwań i ich wizualizacja – znaczenie dla pracy zespołowej
Znaczenie informacji zwrotnej
Umiejętność udzielania informacji zwrotnej – metoda hamburgera

2. Wprowadzenie do szkolenia dorosłych

Czym jest proces nauczania dorosłych?
Rola systemu szkoleń w przedsiębiorstwie
Omówienie cyklu Kolba w procesie prowadzenia szkoleń
Drzewo kompetencji dla Techników Utrzymania Ruchu
Techniki pisania scenariuszy prowadzenia szkoleń
Praktyczne budowanie zawartości szkolenia
Czynniki wzmacniające proces nauczania (przygotowanie sali szkoleniowej, ustawienie flipcharta, rzutnik, stolik trenera)
System sprawdzenia skuteczności szkolenia – tworzenie ankiet, arkuszy kontrolnych.
Budowanie matrycy kompetencji Techników Utrzymania Ruchu

3. Budowa matrycy kompetencji

Czym jest matryca kompetencji?
Wprowadzenie do 4 faz oceny kompetencji
Budowa drzewa kompetencji dla Techników Utrzymania Ruchu
Budowa drzewa kompetencji dla Operatorów produkcji
Podstawowe składowe kompetencji systemu TPM
Tworzenie przykładowej matrycy kompetencji dla technika jak i operatora

4. Techniki prowadzenia szkoleń

Wprowadzenie do technik prowadzenia szkoleń, warsztatów praktycznych
Podstawowe techniki:
– praca z flipchartem
– techniki prezentacji treści
Budowa prezentacji:
– najczęściej popełniane błędy podczas budowania prezentacji
– wprowadzenie do prezentacji Zen
Ćwiczenia praktyczne – prowadzenie prezentacji dla grupy oraz informacja zwrotna

5. Budowanie szkoleń i warsztatów

Budowa zawartości szkolenia – scenariusz i prezentacja dla poszczególnych filarów systemu TPM
Określenie celów dla poszczególnych modułów szkoleniowych
Wyznaczenie trenerów wewnętrznych spośród Techników UR
Specjalizacja tematyczna Techników UR
Opracowanie matrycy kompetencji TPM dla poszczególnych stanowisk w przedsiębiorstwie: Kierownicy, Operatorzy, Technicy UR, Działy wspomagające

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.