Zarządzanie Częściami Zamiennymi

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Podczas warsztatów dokonywana jest analiza i ocena krytyczności poszczególnych części znajdujących się w magazynie. Uczestnicy opracowują strategię zarządzania częściami zamiennymi korzystając z poznanych metodologi: MRO, analizy ABC, narzędzi sterujących z zakresu Kanban oraz wykorzystując magazyny konsygnacyjne. Moduł ten jest bardzo ważnym i kluczowym elementem całego programu TPM, gdyż swym zasięgiem ogarnia niemalże wszystkie obszary działalności Obsługi Technicznej. Właściwe procedury zarządzania częściami zamiennymi mają wpływ na tak kluczowe aspekty jak: koszty UR, efektywność Techników UR, skuteczność planowania i harmonogramowania działań UR, MTTR i wiele innych.

Cele:

– metody analizy części zamiennych,

– metody obliczania stanów minimalnych, maksymalnych części zamiennych,

– zastosowanie metodologii Kanban w zarządzaniu częściami zamiennymi,

– techniki zarządzania częściami zamiennymi wg metodologii MRO,

– analiza ABC części zamiennych,

– ciągłe doskonalenie – wydłużanie czasu życia części zamiennych.

Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Zarządzania Zapasami

Definicje zapasów
Omówienie metodologii MRO
Metodologia Analizy ABC

2. Narzędzia statystyczne w zarządzaniu zapasami

Metody zbierania danych odnośnie części zamiennych
Obliczanie poziomów bezpieczeństwa maksymalnego
Określenie Punktu Ponownego Zamówienia (ROP)
Określenie Ekonomicznej Partii Zamawiania

3. Obliczenia praktyczne

Zebranie danych i ich analiza
Wykorzystanie wzorów do określenia odpowiednich poziomów zapasów

4. Organizacja magazynu części zamiennych

Metodologia organizacji magazynu części zamiennych
Wprowadzenie magazynów podręcznych
Wykorzystanie magazynów konsygnacyjnych
Miejsca kittowania

5. Metody systemu Pull w zastosowaniu do części zamiennych

Wykorzystanie metodologii Kanbando części klasy C
Wizualizacja  w magazynie części zamiennych

6. Wykorzystanie CMMS do zarządzania częściami zamiennymi

Przykład organizacji i zarządzania magazynem części zamiennych przy pomocy CMMS – ZMT
Powiązanie z poddostawcami
Raporty przy użyciu CMMS

7. Ocena poddostawców

Metodologia oceny dostawców
Techniki audytowania dostawców części zamiennych
Metodologia tworzenia arkusza oceniającego

8. Audyt systemu zarządzania częściami zmiennymi

Techniki prowadzenia audytu
Stworzenie arkusza audytującego system zarządzania częściami zamiennymi
Tworzenie raportu po audytowego oraz opracowanie planu działań
Ciągłe doskonalenie w obszarze zarządzania częściami zamiennymi

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.