Bezpieczeństwo w Utrzymaniu Ruchu

EXCELLENCE THROUGH BEST PRACTICE

Zastosowanie dyrektywy maszynowej przy tworzeniu przeglądów prewencyjnych

Szkolenie realizowane we współpracy z firmą PROFEN – doradcą w zakresie aspektów techniczno-prawnych
związanych z wprowadzaniem do obrotu maszyn i urządzeń technicznych oraz ich bezpiecznym użytkowaniem.

 
Łącząc doświadczenie obu firm – WoMa Solution oraz PROFEN – proponujemy Państwu jedyny taki warsztat w Polsce. Dwóch największych ekspertów w swoich dziedzinach poprowadzi dla Państwa dwudniowe szkolenie poruszające tematy i zagadnienia, które w codziennej pracy Służb Utrzymania Ruchu są ze sobą bardzo powiązane. Prowadzący odpowiedzą na pytania:

– Gdzie, przy prowadzeniu działań obsługi technicznej, kończy się remont, a zaczyna modernizacja i innowacja?
– Jak przeglądy prewencyjne mają się do przeglądów wymaganych przez prawo wspólnotowe przeglądów i kontroli maszyn?
– W jaki sposób należy przygotować dokumentację maszyny, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi?
– Na co należ zwracać uwagę podczas kupowania nowych maszyn i urządzeń?
– Jak przebiegają oficjalne kontrole organów sprawdzających zgodność Dyrektywy Maszynowej?
– Jak dostosować wytyczne dyrektywy w codziennej praktyce Służb Utrzymania Ruchu?

Prezentujemy sylwetkę drugiego trenera, który gościnnie, razem z Wojciechem Mączyńskim, założycielem i głównym trenerem firmy WoMa Solution, poprowadzi szkolenie.

dr inż. Arkadiusz Maciaś
Właściciel
Centrum Projektowo-Doradczo-Szkoleniowe PROFEN

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, studiował we Włoszech na Uniwersytecie w Pavii, Politechnice w Mediolanie oraz Przyazowskim Uniwersytecie Technicznym w Mariupolu na Ukrainie. Specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych; właściciel firmy zajmującej się tworzeniem dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi (DTR) do maszyn oraz ich dostosowywaniem do wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i narzędziowej 2009/104/WE. Autor wielu szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i tworzenia dokumentacji technicznej maszyn, biegły Sądu Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Najważniejsze definicje wynikające z systemu oceny zgodności, zmiany na poziomie Nowych Ram Prawnych Unii Europejskiej

określenie podmiotu wprowadzającego po raz pierwszy maszynę do obrotu lub użytku na terenie UE oraz EOG
określenie różnic w obowiązkach importera, producenta, upoważnionego przedstawiciela, instalatora i dystrybutora
nowy system kar dla podmiotów wprowadzających nowy produkt na rynku wspólnotowym
określenie różnic pomiędzy tzw. maszyną starą i nową
określenie różnic pomiędzy wymaganiami minimalnymi i zasadniczymi
dyrektywy starego podejścia i nowego podejścia a Nowe Ramy Prawne Unii Europejskiej
określenie różnic w definicji maszyny na poziomie wymagań minimalnych i zasadniczych

2. Wymagana prawem dokumentacja maszynowa

Obowiązkowa dokumentacja dostarczana przez podmiot po raz pierwszy wprowadzający maszynę do obrotu lub użytku na terenie UE oraz krajów EOG:

– instrukcja obsługi
– deklaracja zgodności WE (UE)
– tabliczka znamionowa ze znakiem CE
– deklaracja włączenia maszyny nieukończonej
– instrukcja montażu maszyny nieukończonej
– tłumaczenia instrukcji obsługi i deklaracji zgodności WE – różnice pomiędzy wersją oryginalna a jej tłumaczeniem
– dokumentacja techniczno – konstrukcyjna a instrukcja obsługi i Dokumentacja Techniczno Ruchowa – określenie różnic
– brak instrukcji obsługi do maszyny a tzw. wada istotna produktu
– odpowiedzialność za produkty wadliwe

Obowiązkowa dokumentacja do maszyn, którą musi zapewnić pracodawca:

– instrukcje BHP
– instrukcje użytkowania (eksploatacji)
– ocena ryzyka zawodowego
– karty charakterystyk
– dokumentacja szkoleń BHP w tym instruktaży stanowiskowych
– dokumentacja stosowanych w zakładzie procedur (np. LOTO)
– dokumentacja wymaganych przez prawo przeglądów maszyn
– dokumentacja badań środowiskowych wykonywanych na stanowiskach pracy

3. Szczegółowe określenie wymaganych przez prawo wspólnotowe przeglądów i kontroli maszyn

Kontrole wstępne:

– kontrole przed wprowadzeniem maszyny do eksploatacji
– kontrole po przestawieniu maszyny
– określenie kompetencji i kwalifikacji osób dokonujących kontrolę
– kontrole wstępne wykonywane przez inne podmioty
– obowiązująca dokumentacja kontroli wstępnych

Kontrole okresowe:

– kontrole podczas eksploatacji maszyny związane z jej stanem technicznym
– określenie kompetencji i kwalifikacji osób dokonujących kontrolę
– kontrole okresowe wykonywane przez inne podmioty
– obowiązująca dokumentacja kontroli okresowych
– programy prewencyjne zalecane przez producenta
– tworzenie własnych programów prewencyjnych

Kontrole specjalne:

– kontrole maszyny związane z możliwością pogorszenia poziomu bezpieczeństwa
– kontrole po pracach modyfikacyjnych
– kontrole po wypadkach
– kontrole po przedłużonym okresie postoju
– kontrole po wystąpieniu pozostałych zjawisk naturalnych
– określenie kompetencji i kwalifikacji osób dokonujących kontrolę
– kontrole specjalne wykonywane przez inne podmioty
– obowiązująca dokumentacja kontroli specjalnych

4. Szczególna rola Służb Utrzymania Ruchu w systemie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa

Dokumentacja przeglądów profilaktycznych:

– budowa planów przeglądów profilaktycznych PM/PdM
– zgodność dokumentacji przeglądowej z istniejącymi dyrektywami
– najczęstsze błędy podczas tworzenia dokumentacji przeglądowej
– wykonywanie przez SUR prac prewencyjnych zgodnie z wytycznymi producenta
– instrukcje użytkowania dla SUR w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
– przykłady dokumentacji przeglądowej PM/PdM

Systemy zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac SUR:

– prace szczególnie niebezpieczne, a praca Służb Utrzymania Ruchu
– implementacja systemu LOTO podczas prac SUR
– 3 poziomy zabezpieczeń LOTO podczas wykonywania poszczególnych prac przez techników SUR
– wykorzystanie map bezpieczeństwa podczas prac wykonywanych przez SUR
– najczęstsze błędy popełnianie podczas wdrażania systemu LOTO w przedsiębiorstwie

Zarządzanie pracami SUR:

– budowa zlecenia pracy (W/O)
– rodzaje zleceń pracy
– proces przepływu prac w SUR
– obrót niezbędnymi dokumentami podczas wykonywanych prac SUR
– systemy informatyczne klasy CMMS vs dokumenty standardowe
– archiwizacja niezbędnych dokumentów w SUR
– dokumentowanie prac niebezpiecznych – zezwolenia pisemne
– zapewnienie zgodności procedur przy wykorzystaniu outsourcingu Służb Utrzymania Ruchu
– przykłady gotowych procedur SUR, analiza przypadków

 

 

Informacje na temat warsztatów można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.