Doradztwo | Optymalizcja procesów produkcji, zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Doradztwo, Audyty

Projekty zamknięte, dostosowane do potrzeb Klienta

 

W oparciu o przeprowadzoną w zakładzie produkcyjnym diagnozę tworzymy program dostosowany do potrzeb Klienta. Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń jak i infrastruktury technicznej oraz procesów produkcyjnych przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z ich utrzymaniem. Prowadzimy też projekty autorskie, których celem jest opracowanie i pomoc we wdrożeniu kompleksowego systemu zarządzania utrzymaniem ruchu przedsiębiorstw produkcyjnych wg filozofii TPM oraz optymalizacji procesów produkcyjnych wg filozofii Kaizen…

Projekty Doradcze podejmują tematykę, która ostatnimi czasy jest niezwykle ważna nie tylko ze względu na aspekty techniczne, ale również ekonomiczne. W obecnych czasach niezwykle ważna jest niezawodność posiadanych aktywów przedsiębiorstwa oraz efektywne ich wykorzystywanie w codziennej pracy. Ma to ogromny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa obliczane nie tylko po stronie kosztów, ale również po stronie zysków. Zakres programu Professional Maintenance Management System pozwoli na zbudowanie solidnego programu doskonalenia procesów utrzymania ruchu i produkcyjnych, dostosowanego do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa.

Usługi doradczo-konsultingowe swoim zakresem obejmują następujące działania:

1. Audyt Systemu zarządzania UR

a. ocena poszczególnych obszarów UR

b. stworzenie punktu odniesienia dla przyszłych działań

2. Budowa Strategii Obsługi Technicznej

a. budowa Misji Wizji Wartości

b. opracowanie strategii zarządzania UR

c. stworzenie optymalnej struktury UR – wynikającej z opracowanej strategii

d. stworzenie modelu współpracy Produkcja vs UR

3. Stworzenie matrycy wskaźników UR

a. stworzenie wskaźników ekonomicznych

b. stworzenie wskaźników technicznych

c. stworzenie wskaźników operacyjnych

d. opracowanie metodologii liczenia i wizualizacji KPI

4. Zarządzanie niezawodnością

a. analiza niezawodności przy wykorzystaniu RCMLight – autorskie podejści

b. wybór zadań obsługi technicznej dla UR

c. wybór zadań obsługi technicznej dla Produkcji

d. analiza skuteczności poszczególnych zadań obsługi technicznej

5. Budowa programu obsługi technicznej dla UR jak i Produkcji

a. budowa programów profilaktycznych wykonywanych przez dział UR

b. budowa programów obsługi autonomicznej wykonywanej przez produkcję

c. integracja systemów autonomicznego utrzymanie ruchu z profilaktycznym utrzymaniem ruchu

d. wdrożenie narzędzi kontroli bazujących na wizualizacji

e. budowa systemu kontroli funkcjonowania stworzonych programów obsługi technicznej

6. Ciągłe doskonalenie

a. stworzenie systemu pomiaru procesów produkcyjnych przez pryzmat strat

b. stworzenie systemu zbierania danych

c. opracowanie 5 krokowego systemu eliminacji strat z poszczególnych procesów

d. ocena skuteczności systemu ciągłego doskonalenia

7. Szkolenia i Treningi

a. stworzenie systemu oceny kompetencji pracowników produkcyjnych jak i UR

b. budowa drzew kompetencji dla pracowników produkcji jak i UR

c. budowa systemu szkoleń i treningów wewnętrznych

d. ocena skuteczności funkcjonowania systemu szkoleń i treningów

8. Budowa systemu planowania i harmonogramowania UR

a. stworzenie procedur planowania i szacowania prac UR

b. stworzenie procedur harmonogramowania prac UR

c. opracowanie systemu zarządzania częściami zamiennymi

d. opracowanie systemu raportowania w UR

Diagnoza techniczna przedsiębiorstwa ocenia procedury zarządzania aktywami technicznymi przedsiębiorstwa, wskazuje zalecenia zmian w celu osiągnięcia wymaganego poziomu stanu technicznego oraz weryfikuje, czy cel wyznaczony przez organizację został osiągnięty lub czy jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem i praktykami. Konsultant przeprowadza rozmowę na temat problemów pojawiających się w firmie, tworzy raport przedstawiający obecny stan zakładu oraz przygotowuje ofertę modernizacji i propozycję zmian dostosowaną do Państwa potrzeb. Na ofertę może składać się projekt zamknięty (tylko dla pracowników, z dużą ilością zajęć bezpośrednio na produkcji, przy maszynach), szkolenie zamknięte (tylko dla pracowników, jako wykłady teoretyczne, w sali szkoleniowej) lub doradztwo w formie jednodniowych wizyt w fabryce w regularnych odstępach czasu (na przykład co dwa tygodnie), w celu przedyskutowania bieżących problemów firmy i propozycji rozwiązań. Taka forma współpracy pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania.

 

Informacje na temat projektów zamkniętych można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.