Logistyka UR

TPM EXCELLENCE

Redukcja wartości magazynu części zamiennych oraz usprawnienie zarządzania

Przyjęte jest, że Utrzymanie Ruchu obsługuje Produkcję mając na uwadze skuteczność podejmowanych działań, jakość usług, terminowość wykonania usług oraz niskie koszty podejmowanych działań. Jednak aby te cele zostały spełnione, Utrzymanie Ruchu potrzebuje odpowiedniego zaplecza, aby móc realizować swoje działania. Całe zaplecze, o którym mowa, to część efektywnie działającej logistyki obsługującej służby utrzymania ruchu, czyli Logistyka UR.

W obecnych czasach dosyć rzadko zwraca się uwagę na proces logistyczny w obszarze utrzymania ruchu. Jedynym aspektem, na który firmy zwracają uwagę są zapasy części zamiennych. Jednakże poziom zapasów jest niejako skutkiem prowadzonej polityki w obszarze systemu zarządzania Logistyką w Utrzymaniu Ruchu. Ważnym elementem jest sformułowanie odpowiedniej strategii zarządzania zaczynając od: Planowania, Organizowania, aż po Kierowanie i Kontrolowanie poszczególnych procesów i podprocesów logistycznych. Odpowiedni system zarządzania logistyką w Utrzymaniu Ruchu w sposób pośredni wpływa na poprawę wyników operacyjnych przedsiębiorstwa poprzez wzrost niezawodności środków trwałych.

Warsztaty Logistyka Utrzymania Ruchu mają na celu zmianę modelu zarządzania częściami zamiennymi w UR z magazynowo – kosztowego w model procesowy mający na celu zarządzanie całym łańcuchem dostaw części zamiennych w przedsiębiorstwie. Wymierne kwantyfikatory mierzące efektywność funkcjonowania procesu logistycznego w utrzymaniu ruchu to Terminowość, Jakość i Cena dostarczanych materiałów i części zamiennych. Połączenie aspektów logistycznych z systemami technicznymi, które zarządzane są przez pracowników, wykorzystanie właściwych narzędzi w celu wydłużania czasu życia części zamiennych oraz obniżenie kosztów zakupu, magazynowania i dystrybucji materiałów i części zamiennych to cele nadrzędne warsztatów.

Program Logistyka w Utrzymaniu Ruchu adresowany jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie częściami zamiennymi, zakupy części zamiennych, magazyny części zamiennych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ciągłego doskonalenia w obsłudze technicznej z działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu, Jakości.

Podczas 2 dni warsztatów dowiedzą się Państwo:

– w jaki sposób skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw części zamiennych,

– jak ocenić system zarządzania zakupami i gospodarką magazynową w UR,

– jakimi wskaźnikami opisać poszczególne procesy logistyki UR,

– w jaki sposób zredukować koszty magazynowania części zamiennych,

– jak w praktyczny sposób wykorzystać narzędzia analizy statystycznej,

– w jaki sposób obliczyć poziomy zapasów części zamiennych i jak je kontrolować,

– jak podzielić magazyn części zamiennych przy użyciu analizy MRO,

– według jakiej metody wyznaczyć części krytyczne,

– jak radzić sobie z zapasami nierotującymi,

– jak zorganizować magazyn techniczny aby podnieść efektywność techników UR,

– w jaki sposób zorganizować magazyny konsygnacyjne,

– na czym polega outsourcing zarządzania częściami zamiennymi,

– jak wykorzystać narzędzia informatyczne w obszarze gospodarki magazynowej,

– jak poprowadzić proces optymalizacyjny systemu zarządzania częściami zamiennymi,

– jakich narzędzi użyć w ocenie zasadności utrzymywania zapasów części zamiennych,

– dlaczego analiza niezawodnościowa części zamiennych jest ważna w aspekcie redukcji kosztów.

Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Logistyką UR

Rys historyczny logistyki
Znaczenie logistyki w poprawie niezawodności
Logistyka a Utrzymanie Ruchu

2. Definicje podstawowych wielkości

Wielkości w obszarze zaopatrzenia
Wielkości w obszarze zarządzania zapasami
Wielkości w obszarze dystrybucji
Wielkości w obszarze usług

3. Zbudowanie modelu funkcjonowania systemu zarządzania logistyką Utrzymania Ruchu

Polityka i procedury w logistyce Utrzymania Ruchu
Kiedy krytyczność jest naprawdę krytyczna?
Myślenie systemowe
Stworzenie diagramu przepływu procesów

4. Wskaźniki

Lista 24 wskaźników
Techniki analizy wskaźników

5. Mechanizm zarządzania zapasami

Definicja zapasów
Materiały czy części zamienne
Wprowadzenie do analizy MRO
Mity i niezrozumienia

6. Narzędzia analiz statystycznych

Znaczenie statystki w zarządzaniu
Rodzaje analiz zapasów – analiza MRO
ABC, HMI, FSN, VED, SDE

7. Metody obliczania stanów magazynowych

Metody zbierania danych
Obliczanie poziomów bezpieczeństwa, maksymalnego
Określenie Punktu Ponownego Zamówienia (ROP)
Określenie Ekonomicznej Partii Zamawiania

8. Metody pull w określaniu zapasów

Wprowadzenie do kanban
Obliczanie poziomów bezpieczeństwa, maksymalnego
Obliczenia kanban dla części zakupowych

9. Rodzaje magazynowania

Definicja magazynowania
Rodzaje magazynowania: asortymentowe, odraczające, chwilowe

10. Budowa magazynu części zamiennych

Obszary magazynu
Layout magazynu
Magazynowe 5S – dobre praktyki
Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań magazynowych: RFID; Kody Kreskowe

11. Alternatywy magazynowania w przedsiębiorstwie

Rodzaje magazynów w przedsiębiorstwie
Zarządzanie przepływem materiałów pomiędzy magazynami
Techniki magazynowania poszczególnych części – dobre praktyki

12. Procesy zachodzące w magazynie części zamiennych

Mapa procesów magazynowych
Modelowanie poszczególnych procesów i podprocesów
Analiza ryzyka stworzonych map procesów
Wykorzystanie CMMS w procesach magazynowych

13. Proces zakupowy części zamiennych

Wprowadzenie do zakupów
Odpowiedzialność za zakupy po stronie UR czy działu zakupów
Konsygnacja jako alternatywa zakupów
Automatyzacja procesu zakupowego
Redukcja kosztów zakupu – agregacja zleceń zakupów, rabaty ilościowe, długofalowe umowy

14. Proces dystrybucji części zamiennych

Wprowadzenie do dystrybucji
Dystrybucja oparta o W/O
Ustalenie podstawowych kryteriów dystrybucji części z magazynu
Zwrot części do magazynu – tradycyjne czy nowoczesne
Stosować: RW/PZ/PT/PW czy jest alternatywa?
Techniki prowadzenia inwentaryzacji – bieżąco czy raz do roku?

15. Wykorzystanie CMMS w dystrybucji części zamiennych

Problemy w wykorzystaniu modułu magazynowego w systemach klasy CMMS
Parametryzacja modułu magazynowego
Kodyfikacja części zamiennych
Korzyści wynikające ze stosowania systemów klasy CMMS
Techniki tworzenia raportów w obszarze gospodarki magazynowej

16. Audyt procesu zakupów i dystrybucji

Czym jest audyt?
Tworzenie arkusza audytującego
Ocena systemu zakupów i poddostawców
Ocena systemu dystrybucji
Wykorzystanie systemu wskaźników w procesie audytującym

17. Dekalog systemu zarządzania

Wprowadzenie do 10 kroków
Wykorzystanie dekalogu w tworzeniu systemu
Ocena poszczególnych kroków
Wyznaczenie mapy doskonalenia

18. Pieniądz, Ludzie, Procesy

Pieniądz jest królem
4 najważniejsze raporty finansowe
Jak dużo pieniędzy jesteśmy w stanie wygenerować
Model ekonomiki biznesu
Czynnik ludzki w gospodarce zapasami
Adaptacja sposobu myślenia o „0-zapasów”

19. Analiza niezawodnościowa części zamiennych

Wykorzystanie RCM Light
Wykorzystanie systemu zleceń pracy
MRO-Optymalization
Wydłużenie czasu życia części zamiennych

20. System redukcji zapasów części zamiennych

Zasada wanny
Analizy oparte na hipotezach
Podwójna pętla uczenia się
7 kroków redukcji zapasów
Proces optymalizacji zapasów

21. Co zrobić z obsoletami, nierotami i innymi?

Co to są Obsolety i Nieroty?
System zarządzania „niechcianymi” zapasami
Wykorzystanie istniejących rozwiązań biznesowych
Pytania i dyskusja
Stworzenie planu działań po warsztatach

 

 

Informacje na temat warsztatów można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.