OEE – efektywność maszyn i urządzeń

TPM EXCELLENCE

W obecnych czasach system wskaźników KPI traktowany jest w dwójnasób: z jednej strony jako narzędzie na całe zło w przedsiębiorstwie, z drugiej strony jako dodatkowy element, bez którego możemy się obejść. Firmy, które w odpowiedni sposób wdrożyły system wskaźników KPI i w odpowiedni sposób z niego korzystają odnoszą duże sukcesy wzmacniając swoją pozycję na rynku poprzez redukcję kosztów operacyjnych. Niestety w dalszym ciągu są firmy, które pomimo rozbudowanego systemu mierników w przedsiębiorstwie nie odnoszą aż tak spektakularnych korzyści. Przyczyn takiego stanu jest bardzo wiele. Niektóre z nich są banalne i proste, a niektóre wynikają z braku kompetencji analitycznych. Podczas szkolenia pokazujemy krok po kroku jak należy z sukcesem wdrożyć system pomiaru efektywności maszyn i urządzeń za pomocą OEE jednocześnie omijając wszelkie przeszkody, które powodują, że wdrożenie staje się wielką porażką.

Cele:

– poznanie systemu mierników produkcji,

– definicja podstawowych wielkości: Efektywność, Wydajność, Produktywność,

– opracowanie wskaźników efektywności procesów i ludzi,

– przedstawienie skutecznego systemu analizy KPI,

– budowa procesu zarządzania procesami w oparciu o PSC,

– pomiar efektywności maszyn i ludzi,

– opracowanie metodyki liczenia wskaźnika OEE/TEPE ,

– praktyka wykorzystania wskaźnika OEE/TEPE w przedsiębiorstwie,

– zastosowanie OEE w ujęciu efektywności operatorów jak i techników UR OLE/OCE,

– opracowanie drzewa strat procesów i pracy ludzkiej,

– wdrożenie 16 strat procesów

– metodyka doskonalenia wskaźnika OEE za pomocą CPDCA/SDCA.

Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do zarządzania procesami

Definicja zarządzania
Definicja procesów produkcyjnych i wspomagających
Aksjomaty zarządzania
Matryca odpowiedzialności w poszczególnych procesach

2. Główne rodzaje marnotrawstwa

Definicja marnotrawstwa
Definicja Muda Mura Muri (3M)
Znaczenie 3 M w praktyce
Przedstawienie głównych rodzajów marnotrawstwa

3. Straty operacyjne

Co to jest strata?
Sposób prezentacji strat na dwóch poziomach.
Zaangażowanie operatorów do zbierania rzeczywistych danych
Aksjomaty zarządzania
Wizualizacja strat
Pomiar efektywności procesu/ludzi/materiału

4. Wprowadzenie do FI

Definicja FI
Działania podejmowane w ramach FI
Zaangażowanie operatorów w proces FI
Wprowadzenie do procesu doskonalącego
Drobne udoskonalenia w ramach filaru FI
Korzyści wynikające ze stosowania FI w codziennej praktyce operacyjnej

Warsztat 1: Definicja strat w przedsiębiorstwie

Zdefiniowanie strat występujących na poszczególnych procesach produkcyjnych
Ustalenie formuł liczenia poszczególnych strat
Stworzenie katalogu strat w firmie

Warsztat 2: Gemba Walk

Obserwacja poszczególnych procesów produkcyjnych
Łowienie poszczególnych strat w procesach
Zbieranie Liczb Danych Faktów

Warsztat 3: Zarządzanie stratami

Wizualizacja wyników obserwacji z Gemba Walk
Przedstawienie poszczególnych strat w ujęciu finansowym oraz ekwiwalentowym
Prezentacja zebranych danych do pracowników
Opracowanie systemu monitoringu strat w procesach

5. Mierniki efektywności pomiaru maszyn

Znaczenie OEE oraz TEPE
Metodyka liczenia OEE/TEPE
Błędy popełniane w liczeniu OEE
Praktyczne wdrożenie OEE w przedsiębiorstwie
Studia przypadków

6. Mierniki pomiaru efektywności ludzi

Czym jest efektywność ludzi?
Jak zmierzyć efektywność ludzi?
Wykorzystanie grupy strat do pomiaru efektywności
Mapowanie pracy człowieka
11 kategorii czynności wykonywanych przez operatora
Studia przypadków

7. OEE jako miernik efektywności maszyn

Znaczenie OEE
Budowa wskaźnika OEE
Różnica pomiędzy OEE a TEPE
Benchmarking OEE

8. Praktyczne podejście do liczenia OEE

Definicja Availability
Straty obniżające Dostępność
Benchmarking i wizualizacja Availability
Definicja Performance
Straty obniżające Wykorzystania
Benchmarking i wizualizacja Performance
Definicja Quality
Straty obniżające Jakość
Benchmarking i wizualizacja Quality

9. Arkusz Excel OEE

Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego OEE
Przedstawienie metodyki liczenia za pomocą arkusza kalkulacyjnego
Wymogi, które muszą być spełnione aby wykorzystywać arkusz kalkulacyjny OEE
Trik liczenia OEE bez konieczności używania arkusza Excel

10. Doskonalenie OEE za pomocą CPDCA/SDCA

Wykorzystanie narzędzi analitycznego myślenia w procesie szukania przyczyn źródłowych
Proces rozwiązywania problemów
Narzędzia jakości: diagram Ishikawy; Why Why Analysis; 5 Why
Wizualizacja w procesie realizacji projektów CPDCA/SDCA

Warsztat 1: Liczenie OEE

System zbierania danych
Obliczenie OEE dla linii automatycznej i dla pojedynczego stanowiska
Wizualizacja wyników

Warsztat 2: Przejście przez proces doskonalenia

Wypracowanie wspólnego formularza prowadzenia projektów doskonalących
Przeprowadzenie poszczególnych faz PDCA
Opracowanie systemu realizacji działań doskonalących zgodnie z pętlą PDCA

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.