Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Podczas warsztatów opracowywane i tworzone są metody planowania i harmonogramowania działań Utrzymania Ruchu, mające na celu efektywne wdrożenie procedur w zakresie Systemu Zarządzania Pracami UR poprzez efektywne wykorzystanie zasobów UR – materialnych jak i ludzkich. Kontrola i ocena efektywności systemu jest przeprowadzana na zasadzie audytów i analizy poszczególnych wskaźników. Wdrożenie efektywnego systemu planowania i harmonogramowania prac UR pozwoli na pełną kontrolę działań mających na celu poprawę niezawodności pracy maszyn i urządzeń poprzez integrację planów produkcyjnych z tworzonymi planami przeglądów technicznych maszyn i urządzeń oraz efektywniejszym wykorzystaniem materiałów technicznych jak i części zamiennych. Moduł Maintenance Work Flow System jest jednym z kluczowych filarów całego systemu TPMms , gdyż stanowi solidne podwaliny, na których opiera się całe podejście poprawy niezawodności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Cele:

– wypracowanie metodyki pomiaru prac UR,

– ustalenie procesu planowania przez proces,

– wypracowanie wizualnej metodyki harmonogramowania działań UR,

– opracowanie technik planowania remontów i przeglądów generalnych,

– wprowadzenie do systemów CMMS,

– wykorzystanie CMMS do planowania i harmonogramowania działań UR,

– ustalenie systemu zbierania danych do oceny dokładności planowania działań utrzymania ruchu,

– wypracowanie standardów oceny efektywności pracy pracowników utrzymania ruchu,

– wykorzystanie wskaźników do oceny realizacji planów PM, PdM,

– podział prac obsługi technicznej na trzy poziomy MRO.

Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Zdefiniowanie poziomów Obsługi Technicznej

Przejście do niezawodności i dostępności infrastruktury technicznej
Porównanie Lean Manufacturing z Lean Maintenance
Metodologia określania Budżetu UR

2. Czym jest Zarządzanie Pracami UR?

Zarządzanie maszynami i obsługą techniczną
Rola utrzymania ruchu
Rola zarządzania pracami w UR
Wprowadzenie do LCC
Wprowadzenie do 5 stopniowego modelu zarządzania pracami UR

3. Identyfikacja Prac UR

Proces identyfikacji prac do UR
Zgłaszanie prac poprzez system CMMS i w sposób manualny
Budowa Zlecenia Pracy
Błędy w tworzeniu zleceń pracy
Rodzaje Prac w UR

4. Planowanie Prac UR

Definicja planowania
Podział pracy planisty UR
Rola planisty w UR
5 zasad planowania

5. Metody Planowania Prac UR

Ukierunkowanie planisty na przyszłych pracach
Tworzenie systemu archiwizującego
Planowanie poprzez proces
Techniki szacowania czasu pracy

6. Planowanie Remontów

Wprowadzenie do planowanie remontów
Zarządzanie projektem
Metody sieciowe w planowaniu
Wykorzystanie CPM i PERT

Warsztat 1: Tworzenie Zlecenia Pracy UR

Projektowanie arkusza zlecenia pracy
Tworzenie różnych rodzajów zleceń pracy
Proces archiwizacji zleceń pracy
Planowanie poprzez proces
Stworzenie zleceń pracy dla prac powtarzających się, czyli standaryzacja procesu wykonania prac

Warsztat 2: Planowanie Prac UR

Planowanie poprzez proces
Stworzenie zleceń pracy dla prac powtarzających się, czyli standaryzacja procesu wykonania prac
Tworzenie procedury planowania pracy UR

Warsztat 3: Planowanie Remontu

Planowanie remontu dla przykładowej maszyny
Wykorzystanie metod sieciowych w planowaniu remontu
Nadzór nad realizacją prowadzonych prac w ramach wykonywanego remontu
Tworzenie scenariuszy na występujące ograniczenia zasobów

7. Harmonogramowanie Prac UR

Definicja harmonogramowania
Zarządzanie priorytetami zleceń pracy
Zarządzanie backlogami planistycznymi
13 kroków harmonogramowania
Pomiar efektywności planowania i harmonogramowania – OCE

8. Wykonanie Prac UR

Nadzór nad pracami
Techniki zarządzania tygodniowymi backlogami
Systemy kolejkowania w bieżącym harmonogramie
Dokładność zapisów

9. Zakończenie Prac UR

Kompletacja dokumentacji z wykonanych prac
Powiązanie magazynu części zamiennych z zleceniami pracy
Analiza wykonanych zleceń pracy
Aktualizacja systemu planowania
Raportowanie w UR

10. Zastosowanie PiH w Facility Maintenance

Definicja FM
Wykorzystanie metod Planowania i harmonogramowania w FM
Wykorzystanie systemów CMMS w FM
Główne problemy występujące w FM
Nadzorowanie prac w FM

11. Systemy CMMS w planowaniu i harmonogramowaniu

Wprowadzenie do systemów klasy CMMS
Diagram przepływu danych w systemie zarządzania pracami
Wykorzystanie diagramu dany w parametryzacji systemów klasy CMMS
Wykorzystanie systemów klasy CMMS w planowaniu i harmonogramowaniu
Budowa raportów w CMMS

Warsztat 4: Budowa Harmonogramu UR

Wypracowanie efektywnej wizualizacji systemu harmonogramowania prac UR
Budowa Tablic WMH (Weekly Maintenance Hejiunka)
Opracowanie systemu codziennej kontroli tablic WMH

Warsztat 5: Budowa Raportów UR

Rodzaje Raportowania
Budowa arkusza raportu UR
Stworzenie procedury tygodniowych spotkań planistycznych UR i Produkcji
Wizualizacja wyników wychodzących bezpośrednio z raportów UR

Warsztat 6: Budowa Matrycy KPI

Tworzenie matrycy KPI
Wybór wskaźników w 3 kategoriach
Analiza przykładowych danych
Budowanie scenariusza i ocena kondycji przedsiębiorstwa przez pryzmat wyników UR
Wizualizacja wskaźników
Zastosowanie Piramidy MAD

Warsztat 7: Tworzenie harmonogramu stałych przeglądów infrastruktury technicznej

Zdefiniowanie stałych przeglądów typu Facility Maintenance
Wizualizacja harmonogramu Facility Maintenance
System zarządzania harmonogramem Facility Maintenance

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.