Utrzymanie i rozwój systemu TPM

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Podczas szkolenia opracowywane i tworzone są metody planowania i harmonogramowania działań obsługi technicznej w ramach istniejącego systemu TPM. Kontrola i ocena efektywności systemu jest przeprowadzana na zasadzie audytów i analizy poszczególnych wskaźników. Wdrożenie efektywnego systemu planowania i harmonogramowania prac obsługi technicznej pozwoli na pełną kontrolę działań mających na celu poprawę niezawodności pracy maszyn i urządzeń poprzez integrację planów produkcyjnych z tworzonymi planami przeglądów technicznych maszyn i urządzeń.

Cele:

– wypracowanie metodyki pomiaru prac obsługi technicznej,

– ustalenie procesu planowania przez proces,

– wypracowanie wizualnej metodyki harmonogramowania działań obsługi technicznej,

– opracowanie technik planowania remontów i przeglądów generalnych,

– wprowadzenie do systemów CMMS,

– wykorzystanie CMMS do planowania i harmonogramowania działań obsługi technicznej,

– ustalenie systemu zbierania danych do oceny dokładności planowania zadań obsługi technicznej,

– wypracowanie standardów oceny efektywności pracy pracowników w ramach prowadzonych działań w filarach AM i PM,

– wykorzystanie wskaźników do oceny realizacji planów PM, PdM,

– zastosowanie Koła Życia TPM w połączeniu z stosowaną metodą PDCI w celu rozwoju systemu TPM,

– podział prac obsługi technicznej na trzy poziomy MRO.

Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Zdefiniowanie poziomów Obsługi Technicznej

Przejście do niezawodności i dostępności infrastruktury technicznej
Porównanie Lean Manufacturing z Lean Maintenance
Metodologia określania Budżetu Obsługi Technicznej

2. Czym jest Zarządzanie Pracami UR?

Zarządzanie maszynami i obsługą techniczną
Rola planowanej obsługi technicznej
Rola zarządzania pracami w TPM
Wprowadzenie do LCC
Wprowadzenie do 5 stopniowego modelu zarządzania pracami obsługi technicznej

3. Identyfikacja Prac UR

Proces identyfikacji prac w pętli planistycznej
Zgłaszanie prac poprzez system CMMS i w sposób manualny
Budowa Zlecenia Pracy
Błędy w tworzeniu zleceń pracy
Rodzaje Prac obsługi technicznej

4. Planowanie Prac obsługi technicznej

Definicja planowania
Podział pracy planisty TPM
Rola planisty TPM
5 zasad planowania

5. Metody Planowania Prac obsługi technicznej

Ukierunkowanie planisty na przyszłych pracach
Tworzenie systemu archiwizującego
Planowanie poprzez proces
Techniki szacowania czasu pracy

Warsztat 1: Tworzenie Zlecenia Pracy obsługi technicznej

Projektowanie arkusza zlecenia pracy
Tworzenie różnych rodzajów zleceń pracy
Proces archiwizacji zleceń pracy
Planowanie poprzez proces
Stworzenie zleceń pracy dla prac powtarzających się, czyli standaryzacja procesu wykonania prac

Warsztat 2: Planowanie prac obsługi technicznej

Planowanie poprzez proces
Stworzenie zleceń pracy dla prac powtarzających się, czyli standaryzacja procesu wykonania prac
Tworzenie procedury planowania pracy obsługi technicznej

6. Harmonogramowanie prac obsługi technicznej

Definicja harmonogramowania
Zarządzanie priorytetami zleceń pracy
Zarządzanie backlogami planistycznymi
13 kroków harmonogramowania
Pomiar efektywności planowania i harmonogramowania – OCE

7. Realizacja prac obsługi technicznej

Nadzór nad pracami
Techniki zarządzania tygodniowymi backlogami
Systemy kolejkowania w bieżącym harmonogramie
Dokładność zapisów

8. Zakończenie prac obsługi technicznej

Kompletacja dokumentacji z wykonanych prac
Powiązanie magazynu części zamiennych z zleceniami pracy
Analiza wykonanych zleceń pracy
Aktualizacja systemu planowania
Raportowanie w TPM

9. Koło Życia TPM

Pomiar efektywności prowadzonych prac za pomocą matrycy wskaźników
Podział wskaźników na 3 główne kategorie
Wybór głównych wskaźników w poszczególnych kategoriach
Metody analizy danych
Pulpity menedżerskie w TPM

10. CMMS a TPM

Wprowadzenie do CMMS
Wykorzystanie systemów CMMS w planowaniu i harmonogramowaniu prac obsługi technicznej
Automatyzacja zbierania danych
Diagram przepływu danych w procesie TPM
Wykorzystanie diagramu przepływu danych do parametryzacji systemu CMMS
Funkcjonalność CMMS w arkuszach kalkulacyjnych

Warsztat 1: Budowa Harmonogramu UR

Wypracowanie efektywnej wizualizacji systemu harmonogramowania prac UR
Budowa Tablic WMH (Weekly Maintenance Hejiunka)
Opracowanie systemu codziennej kontroli tablic WMH

Warsztat 2: Budowa Raportów UR

Rodzaje Raportowania
Budowa arkusza raportu UR
Stworzenie procedury tygodniowych spotkań planistycznych TPM
Wizualizacja wyników wychodzących bezpośrednio z raportów TPM
Budowa matrycy wskaźników na podstawie przykładowej bazy danych
Analiza danych na poziomie trendów w tworzonych wykresach

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.