1. Przesłanie do WoMa Solution faxem, pocztą elektroniczną lub on-line wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a WoMa Solution.

2. Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.  Nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

3. W przypadku oferty standardowej faktura wystawiana jest po odbyciu szkolenia. Faktura pro forma wystawiana jest i wysyłana mailem po otrzymaniu zgłoszenia w ofercie First Minute.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w ofercie First Minute możliwe jest tylko przy dokonaniu płatności na podstawie faktury pro-forma nie później niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie obowiązuje cena standardowa.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, organizator zwróci pełną wpłaconą przez uczestnika kwotę.

6. Odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, powoduje obciążenie uczestnika kwotą 50% całkowitej ceny zamówionego szkolenia.

7. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu oraz odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie uczestnika opłatą stanowiącą 100% całkowitej ceny zamówionego szkolenia.

8. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy.

9. W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 uczestników cena podlega negocjacji.

10. Oferty promocyjne i rabaty nie łączą się. W przypadku skorzystania z oferty First Minute Rabat 3+ nie obowiązuje.