Podczas warsztatów Audytor TPM opracowywane i tworzone są metody oceny efektywności procesu zarządzania obsługą techniczną zgodnie z filozofią TPM. Moduł ten obejmuje zagadnienia dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia oceny dojrzałości wdrażanych narzędzi w ramach poszczególnych filarów systemu TPM. Wdrożenie efektywnego procesu audytowania systemu TPM pozwoli na pełną kontrolę działań mających na celu poprawę niezawodności pracy maszyn i urządzeń poprzez integrację wszystkich pracowników w funkcjonowanie poszczególnych filarów TPM. W ramach integracji audyt ma na celu pokazania mocnych i słabych stron w wykorzystanie dostępnych zasobów w systemie TPM.

Cele szkolenia:

  • wypracowanie dobrych praktyk w ramach wdrażania poszczególnych filarów TPM,
  • opracowanie standardów oceny dojrzałości systemu TPM,
  • zbudowanie benchmarkingu TPM w obrębie zakładu, korporacji, branży,
  • stworzenie procedury prowadzenia audytu systemu TPM,
  • opracowanie metodyki opracowania raportów poaudytowych,
  • wykształcenie audytorów wewnętrznych systemu TPM,
  • stworzenie mapy pokazującej kierunek ciągłego doskonalenia w ramach systemu TPM,
  • przedstawienie podstawowych koncepcji oceny systemu TPM,
  • opracowanie scenariusza prowadzenia audytu systemu TPM,
  • przedstawienie technik prowadzenia audytu na GEMBA.

Program szkolenia

1

Czym jest Audyt?

• Definicja Audytu

• Znaczenie procesu audytowania w przedsiębiorstwie

• Jak wykorzystywać wyniki audytu w codziennej praktyce?

• Audyt jako narzędzie do systemu doceniania zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie

2

Rola audytora

• Rola audytora w systemie TPM

• Jak powinien zachowywać się audytor podczas oceny poszczególnych filarów systemu TPM?

• Kodeks postępowania audytora TPM

• Audytor jako mentor systemu TPM

3

Kryteria oceny systemu TPM

• Jak oceniać poszczególne filary systemu TPM?

• Ocena opisowa czy punktowa?

• Przegląd kryteriów oceny poszczególnych filarów zgodnie ze standardami JIPM

• Metodyka tworzenia pytań kontrolnych do oceny poszczególnych filarów systemu TPM

• Omówienie podstawowych koncepcji oceny systemu TPM

4

Benchmarking TPM

• Czym jest benchmarking?

• Czemu ma służyć benchmarking?

• Budowa wewnętrznego systemu porównawczego uzyskanych wyników z audytu

• Omówienie różnych rodzajów benchmarkingu: wewnątrzzakładowego, wewnątrzkorporacyjnego, międzyzakładowego, międzybranżowego

• Metodyka tworzenia benchmarkingu wewnątrzzakładowego jak i międzyzakładowego

• Wykorzystanie uzyskanych wyników do tworzenia strategii zarządzania obsługą techniczną

5

Raport poaudytowy

• Czym jest raport poaudytowy?

• Jakie informacje umieszczać w raporcie?

• Budowa raportu

• Metodyka tworzenia raportu poaudytowego

• Raport jako kierunkowskaz podejmowanych działań doskonalących w ramach prowadzonych zadań systemu TPM

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak tworzyć scenariusz przeprowadzenia audytu systemu TPM oraz w jaki sposób stworzyć listy kontrolne oceny poszczególnych filarów systemu TPM.

1

Planowanie dnia audytowego (warsztat)

• Tworzenie scenariusza przeprowadzenia oceny systemu TPM

• Planowanie poszczególnych sesji prowadzonego audytu

• Tworzenie szczegółowej agendy audytu

• Tworzenie scenariuszy na sytuacje trudne

2

Budowa list kontrolnych poszczególnych filarów TPM (warsztat)

• Opracowanie pytań kontrolnych dla poszczególnych filarów systemu TPM

• Opracowanie systemu pomiaru dojrzałości

• Budowa matrycy benchmarkingowej różnego typu

• Opracowanie standardowych formularzy audytowych

• Stworzenie ankiety oceniającej postawę pracowników przedsiębiorstwa

• Przygotowanie pakietu dokumentacji audytowej

3

Tworzenie struktury raportu (warsztat)

• Budowa raportu poaudytowego

• Określenie poszczególnych rozdziałów raportu

• Zastosowanie narzędzi wizualizacji do prezentacji wyników

• Wstępne przygotowanie raportu (dokument jak i prezentacja)

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak przeprowadzić ocenę funkcjonowania poszczególnych filarów systemu TPM oraz w jaki sposób zbudować raport i przeprowadzić finalną prezentację przed dyrekcją zakładu.

4

Przeprowadzenie audytu TPM (warsztat)

• Praktyczne przeprowadzenie audytu na podstawie stworzonych list kontrolnych

• Ocena funkcjonowana Strategii TPM

• Ocena funkcjonowania filaru FI

• Ocena funkcjonowania filaru zarządzania niezawodnością

• Ocena funkcjonowania filaru PM

• Ocena funkcjonowania filaru AM

• Ocena funkcjonowania filaru Szkoleń i Treningów

• Ocena funkcjonowania filaru Planowania i Harmonogramowania Pracami TPM

• Prowadzenie wywiadów z pracownikami poszczególnych działów

5

Tworzenie raportu z przeprowadzonego audytu TPM (warsztat)

• Opracowanie wyników z list kontrolnych

• Stworzenie mapy mocnych stron systemu TPM

• Stworzenie mapy potencjałów do doskonalenia systemu TPM

• Opracowanie wyników ankiet z przeprowadzonych wywiadów z pracownikami

• Stworzenie planu działań do dalszego doskonalenia systemu TPM

6

Prezentacja wyników audytu (warsztat)

• Tworzenie prezentacji z wynikami zawartymi w raporcie

• Budowa scenariusza prowadzenia prezentacji wg modelu 3 aktów

• Przypisanie ról podczas prezentacji wyników

• Zaprezentowanie wyników przed dyrekcją zakładu

• Moderowanie panelu dyskusyjnego po przeprowadzeniu prezentacji

• Metody radzenia sobie z trudnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas