Warsztat Menedżera Utrzymania Ruchu to przedstawienie technik zarządzania w obszarze inżynierii utrzymania ruchu. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać nowoczesne metody zarządzania w obszarach: Planowania, Organizowania, Motywowania, Kierowania i Kontrolowania. W trakcie dwóch dni przedstawimy metamorfozę działu utrzymania ruchu w międzynarodowym przedsiębiorstwie. Oprócz wykładów uczestnicy będą mieli okazję przetestować poznane techniki za pomocą praktycznych ćwiczeń pod okiem doświadczonego menedżera technicznego.

Cele szkolenia:

  • sformułowanie definicji Menedżera UR,
  • określenie roli nowoczesnego utrzymania ruchu w dynamicznym środowisku produkcyjnym,
  • poznanie technik prowadzenia optymalizacji procesów zachodzących w utrzymaniu ruchu,
  • stworzenie mapy drogowej wdrożenia zmian w utrzymaniu ruchu,
  • stworzenie procedury prowadzenia zebrań z podwładnymi,
  • zarządzanie przez cele,
  • określenie odpowiedniej struktury utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

1

Jak rozumieć zarządzanie w dzisiejszym biznesie?

• Kilka faktów wymuszających podejmowanie zmian

• Kierunek zmian w zarządzaniu operacyjnym

• Precyzowanie strategii (mapy drogowej)

2

Przykłady znanych metod doskonalenia zarządzania operacyjnego

• Zarządzanie zmianą (wybór zadań, ograniczenia, ryzyka)

• Zmiany zachowań , przyzwyczajeń – warunkiem sukcesu

• Strategia operacyjna – kiedy należy ją wdrażać?

• Budowa strategii utrzymania ruchu

3

Zarządzanie nowoczesnym utrzymaniem ruchu

• Zarządzanie „Cyklem Życia” majątku technicznego/maszyny

• Różne obszary zarządzania w Utrzymaniu Ruchu

• Poziomy zarządzania UR, stan obecny a przyszłość

• Aspekty finansowe w Utrzymaniu Ruchu

• Budowa budżetu UR

4

Rodzaje działań utrzymania ruchu

• Obecny status Utrzymania Ruchu w Twoim zakładzie

• Działania reakcyjne a planowe

• Fakty i mity na temat proaktywnego utrzymania ruchu

• Czy Profilaktyka zawsze jest skuteczna aniżeli działania Reaktywne?

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak budować strategię utrzymania ruchu oraz planować budżet UR.

1

Budowa Strategii UR (warsztat)

• Budowa strategii UR na przykładzie diagramu Y-chart

• Wybór odpowiednich mierników mierzących skuteczność obranej strategii UR

• Wybór właściwych kamieni milowych

• Oszacowanie korzyści z opracowania strategii UR

2

Budowa budżetu UR (warsztat)

• Opracowanie obszarów składających się na budżet UR

• Opracowanie mierników mierzących efektywności wykorzystania budżetu UR

• Podział budżetu na poszczególne składowe

• Porównanie dwóch strategii oceny budżetu jako % wielkości sprzedaży czy % wartości odtworzeniowej

5

Factory Plant Optimisation (FPO)

• Zarządzanie stratami firmy – zero losses strategy

• Macierzowa organizacja firmy

• Warunki wprowadzania FPO

• Etapy procesu

• Decyzja o gotowości firmy do wprowadzenia systemu

• Program na kilka lat

• Silny „Przywódca”

• Utworzenie filarów strukturalnych

• Misja, wizja, silne, słabe strony, wyznaczenie celów

• KPI – jak dużo?

• Maszyny modelowe cykl optymalizacji

• Replikacja – rozszerzenie działań na pozostały park maszynowy

6

Zarządzanie zmianą (wybór zadań, ograniczenia, ryzyka)

• Zmiany zachowań , przyzwyczajeń – warunkiem sukcesu

• Strategia operacyjna – kiedy należy ją wdrażać?

• Budowa strategii utrzymania ruchu

• Organizacja UR w POS – Filar RE, DC, FI

• System komunikacji narzędzia systemu – DMS, WMS, SAFETY TOUR, GEMBA WALK

• Kompetencje UR

• Raportowanie

• Analiza defektów/awarii

• Straty spowodowane przez postoje maszyn

• RCM Reliability Centered Maintenance

• Analiza przyczyn awarii RCFA – metody

• Problem krótkich postojów

7

Struktury organizacyjne UR na poziomie fabryki

• Funkcjonalna

• Obszarowa

• W obszarze Produkcji

• Autonomiczna

• Propozycja PO

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak porównywać struktury UR w przedsiębiorstwie.

3

Porównanie poszczególnych struktur (warsztat)

• Analiza SWOT poszczególnych struktur

• Wybór optymalnej struktury UR

• Stworzenie struktury adekwatnej do danego przedsiębiorstwa

• Prezentacja wyników przez poszczególne grupy

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas