Podczas szkolenia są wykonywane i przeprowadzane główne analizy wchodzące w skład całego programu TPM. Tematyka warsztatów rozbita jest na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów aż na wypracowaniu odpowiednich metod obsługi technicznie kończąc.

Cele szkolenia:

  • stworzenie systemu oceny programu obsługi profilaktycznej,
  • przeanalizowanie istniejącego zakresu przeglądów PM,
  • przeprowadzenie audytu istniejącej dokumentacji PM; GAP analiza,
  • omówienie wymogów prawnych co do dokumentacji przeglądów profilaktycznych,
  • opracowanie i przedstawienie systemu tworzenia dokumentacji opartej o metodykę 4WH,
  • stworzenie pakietu dokumentacji przeglądu PM dla wybranego obszaru,
  • zastosowanie Koła Życia TPM w połączeniu z stosowaną metodą PDCI w obszarze DUR,
  • zbudowanie ścieżek diagnostycznych bazujących na diagnostyce subiektywnej jak i obiektywnej,
  • przetestowanie narzędzi do diagnostyki technicznej.

Program szkolenia

1

Wprowadzenie do PM

• Definicja PM

• Model obsługi PM

• Różnica pomiędzy CBM a PdM

• Korzyści wynikające z PM

2

Strategia PM

• Budowa strategii PM

• Określenie misji dla filaru PM

• Określenie celów przed wdrożeniem PM

• Wybór odpowiednich KPI w filarze PM

3

Pomiar skuteczności programów PM

• Wykorzystanie wskaźników niezawodności

• Wizualizacja efektywności programu PM

• Kontrola skuteczności programu

• Fakty i mity na temat PM w systemie TPM

4

Tworzenie standardowego planu PM

• Wymogi prawne programów PM

• Program PM a dyrektywa maszynowe

• Budowa dokumentacji PM zgodnie z metodyką 4WH

• Wizualizacja programu PM

5

Dobre praktyki PM i PdM

• Techniki PM wybranych zespołów maszyn i urządzeń

• Praktyczne rady w tworzeniu programu PdM

• Techniki PdM: wibroakustyka/termowizja/ultradźwięki

• Korzyści wynikające z stosowanie PM/PdM

6

Budowa systemu kontrolnego PM/PdM

• Harmonogramowanie prac PM

• Techniki tworzenia list kontrolnych

• Tworzenie matrycy kompetencji PM

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak tworzyć strategię filaru PM oraz w jaki sposób stworzyć efektywny program przeglądu PM od strony dokumentacji jak i systemu.

1

Budowa strategii PM (warsztat)

• Lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji wdrożenia filaru PM w przedsiębiorstwie

• Określenie misji PM

• Wyznaczenie celów dla PM

• Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów PM

• Wizualizacja strategii PM

2

Budowa programu obsługi profilaktycznej – kompleksowy pakiet dokumentacji PM/PdM (warsztat)

• Budowa Standardowego Planu PM/PdM

• Stworzenie pełnej dokumentacji – formularze, listy kontrolne, plany standardowe

• Tworzenie narzędzi wizualizacyjnych do wyznaczenia punktów inspekcyjnych

• Wykorzystanie metodyki W1H w tworzeniu planu PM

• Stworzenie standardów zadań PM dla systemów mechanicznych, pneumatycznych, elektrycznych, hydraulicznych

• Opracowanie standardu listy kontrolnej PM

• Stworzenie harmonogramu przeglądów PM co do zakresu wykonywanego przeglądu

• Opracowanie m-OPL, maintenance – One Point Lesson dla wybranych zadań profilaktycznych

7

Optymalizacja programu obsługi profilaktycznej

• Definicja optymalizacji programu PM

• Na czym polega optymalizacja?

• Korzyści wynikające z optymalizacji programu PM

• Wprowadzenie do 5 kroków PMO

8

Proces Optymalizacji – Krok 1

• Wypisanie istniejących zadań PM

• Określanie rodzaju zadania PM

• Określenie odpowiedzialności za wykonywanie poszczególnych zadań PM – podejście kompetencyjne

• Przegląd zadań pod względem częstotliwości

• Status urządzenia podczas przeglądu

9

Proces Optymalizacji – Krok 2

• Definicja awarii, uszkodzenia, uszkodzenia funkcjonalnego, uszkodzenia fizycznego

• Kodyfikacja zdarzeń awaryjnych

• Metodyka określania przyczyn uszkodzeń

• Narzędzia określania przyczyn źródłowych uszkodzeń

10

Proces Optymalizacji – Krok 3

• Wprowadzenie do krytyczności powstałych uszkodzeń

• Wskaźnik krytyczności

• Metody określania wskaźnika krytyczności

• Macierz krytyczności

• Selekcja zadań pod względem wskaźnika krytyczności

11

Proces Optymalizacji – Krok 4

• Definicja kosztów awarii

• Metody określania kosztów awarii

• Analiza kosztów uszkodzeń wraz z ich przyczynami zastosowanie metodologi DAFT

• Zmodyfikowana macierz krytyczności oraz koszty

12

Proces Optymalizacji – Krok 5

• Ocena istniejących zadań PM

• Wybór odpowiednich zadań PM na podstawie matrycy wyboru zadań

• Porównanie zadań PM pod względem konsekwencji jak i kosztów

• Wybór zadań PM

• Przypisanie odpowiedzialności

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak przeprowadzić proces optymalizacji programu PM.

3

Optymalizacja programu PM (warsztat)

• Przeprowadzenie poszczególnych kroków optymalizacyjnych

• Ocena programu przed optymalizacją i po optymalizacji

• Metody szacowania korzyści przy zastosowaniu procesu optymalizacji

• Opracowanie procedury przeprowadzania Procesu Optymalizacji Programu PM

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas