Warsztat Menedżera Utrzymania Ruchu


TPM EXCELLENCE

Warsztat Menedżera Utrzymania Ruchu to przedstawienie technik zarządzania w obszarze inżynierii utrzymania ruchu. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać nowoczesne metody zarządzania w obszarach: Planowania, Organizowania, Motywowania, Kierowania i Kontrolowania. W trakcie dwóch dni przedstawimy metamorfozę działu utrzymania ruchu w międzynarodowym przedsiębiorstwie. Oprócz wykładów uczestnicy będą mieli okazję przetestować poznane techniki za pomocą praktycznych ćwiczeń pod okiem doświadczonego menedżera technicznego.

Cele

– Sformułowanie definicji Menedżera UR,

– Określenie roli nowoczesnego utrzymania ruchu w dynamicznym środowisku produkcyjnym,

– Poznanie technik prowadzenia optymalizacji procesów zachodzących w utrzymaniu ruchu,

– Stworzenie mapy drogowej wdrożenia zmian w utrzymaniu ruchu,

– Stworzenie procedury prowadzenia zebrań z podwładnymi,

– Zarządzanie przez cele,

– Określenie odpowiedniej struktury utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II

1. Jak rozumieć zarządzanie w dzisiejszym biznesie?

 • Kilka faktów wymuszających podejmowanie zmian
 • Kierunek zmian w zarządzaniu operacyjnym
 • Precyzowanie strategii (mapy drogowej)

2. Przykłady znanych metod doskonalenia zarządzania operacyjnego

 • Zarządzanie zmianą (wybór zadań, ograniczenia, ryzyka)
 • Zmiany zachowań , przyzwyczajeń – warunkiem sukcesu
 • Strategia operacyjna – kiedy należy ją wdrażać?
 • Budowa strategii utrzymania ruchu

3. Zarządzanie nowoczesnym utrzymaniem ruchu

 • Zarządzanie „Cyklem Życia” majątku technicznego/maszyny
 • Różne obszary zarządzania w Utrzymaniu Ruchu
 • Poziomy zarządzania UR, stan obecny a przyszłość
 • Aspekty finansowe w Utrzymaniu Ruchu
 • Budowa budżetu UR

4. Rodzaje działań utrzymania ruchu

 • Obecny status Utrzymania Ruchu w Twoim zakładzie
 • Działania reakcyjne a planowe
 • Fakty i mity na temat proaktywnego utrzymania ruchu
 • Czy Profilaktyka zawsze jest skuteczna aniżeli działania Reaktywne?

 

 

Warsztat 1. Budowa Strategii UR

 • Budowa strategii UR na przykładzie diagramu Y-chart
 • Wybór odpowiednich mierników mierzących skuteczność obranej strategii UR
 • Wybór właściwych kamieni milowych
 • Oszacowanie korzyści z opracowania strategii UR

Warsztat 2. Budowa budżetu UR

 • Opracowanie obszarów składających się na budżet UR
 • Opracowanie mierników mierzących efektywności wykorzystania budżetu UR
 • Podział budżetu na poszczególne składowe
 • Porównanie dwóch strategii oceny budżetu jako % wielkości sprzedaży czy % wartości odtworzeniowej

 

 

 

5. Factory Plant Optimisation (FPO)

 • Zarządzanie stratami firmy – zero losses strategy
 • Macierzowa organizacja firmy
 • Warunki wprowadzania FPO
 • Etapy procesu
  • Decyzja o gotowości firmy do wprowadzenia systemu – pogram na kilka lat
  • Silny „Przywódca”
  • Utworzenie filarów strukturalnych
  • Misja, wizja, silne, słabe strony, wyznaczenie celów
  • KPI – jak dużo?
  • Maszyny modelowe cykl optymalizacji
  • Replikacja – rozszerzenie działań na pozostały park maszynowy

6. Zarządzanie zmianą (wybór zadań, ograniczenia, ryzyka)

 • Zmiany zachowań , przyzwyczajeń – warunkiem sukcesu
 • Strategia operacyjna – kiedy należy ją wdrażać?
 • Budowa strategii utrzymania ruchu
 • Organizacja UR w POS
  • Filar RE, DC, FI
 • System komunikacji narzędzia systemu
  • DMS
  • WMS
  • SAFETY TOUR
  • GEMBA WALK
 • Kompetencje UR
 • Raportowanie
 • Analiza defektów/awarii
 • Straty spowodowane przez postoje maszyn
 • RCM Reliability Centered Maintenance
 • Analiza przyczyn awarii RCFA – metody
 • Problem krótkich postojów

7. Struktury organizacyjne UR na poziomie fabryki

 • Funkcjonalna
 • Obszarowa
 • W obszarze Produkcji
 • Autonomiczna
 • Propozycja PO

 

 

Warsztat 3. Porównanie poszczególnych struktur

 • Analiza SWOT poszczególnych struktur
 • Wybór optymalnej struktury UR
 • Stworzenie struktury adekwatnej do danego przedsiębiorstwa
 • Prezentacja wyników przez poszczególne grupy

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.